Για Εμάς

το ιστολόγιο μας, αναφέρεται στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου. Περιλαμβάνει νέα, εργασίες μαθητών και δραστηριότητες.. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο mail : 14dimchaid@gmail.com

2 Μαρ 2015

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Οι Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, αφορούν στην στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για πέντε σχολικά έτη (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014- 2015). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, αντίστοιχα. Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης». Στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας − λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. Στόχος της Πράξης είναι η υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στα σχολεία γενικής αγωγής μέσα από κατάλληλα επιμορφωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, το 7 οποίο υποστηρίζει τους μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται, επιμορφώνεται, και υποστηρίζεται επιστημονικά και συμβουλευτικά, από κατάλληλες δομές. Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης τους κοινωνικά στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και κατ’ επέκταση στη σχολική κοινότητα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώσει την προσβασιμότητα των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό.

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΑΠ 1,2,3» ΤΟΥ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2007-2013

Η Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την αναδιάρθρωση του ρόλου των ειδικών σχολείων και των τμημάτων ένταξης με τη χρήση υπάρχοντος προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα πρότυπα που επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, η Πράξη εστιάζεται σε κρίσιμους παράγοντες – προϋποθέσεις ποιότητας και αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση και έχε ως βασικό στόχο να αναδιαρθρώσει την παρεχόμενη Ειδική Εκπαίδευση στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Τμήματα Ένταξης. Επιπλέον, στοχεύει στην εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων για την εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού. Στο πλαίσιο της Πράξης απασχολούνται Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ώστε να εφαρμόσουν καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας με τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο άλλων δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και των εποπτευόμενων φορέων του. Επίσης, απασχολείται Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ). Οι κύριες Δράσεις της Πράξης είναι οι ακόλουθες: 1. Δράση 1: Εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας. Η Δράση 1 περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αποτελεσματική οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση της Πράξης, καθώς επίσης και την πρόσληψη και μισθοδοσία των Εκπαιδευτικών μέσω των Ενιαίων Πινάκων Αναπληρωτών για την εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας. Επίσης, περιλαμβάνει την πρόσληψη και μισθοδοσία του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του αναγκαίου Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ). Επιπροσθέτως, περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες δημοσιότητας για την ορθή προβολή της Πράξης και διάχυσης των αποτελεσμάτων της.. 2. Δράση 2: Επιμόρφωση πολλαπλασιαστών (σύμβουλοι ειδικής και γενικής αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων) και εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής. Η συγκεκριμένη Δράση περιλαμβάνει την υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής και γενικής αγωγής, οι οποίοι λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές για τη ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι σχολικοί σύμβουλοι 9 αναλαμβάνουν τη διαδικασία επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας με τη χρήση των Τ.Π.Ε. για την εξατομικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τη διάχυση της γνώσης. 3. Δράση 3: Ανάπτυξη Οδηγού Διαφοροποίησης Προγραμμάτων Σπουδών και Συγκέντρωση και Συμπλήρωση Επιμορφωτικού Υλικού και Ειδικών Εργαλείων. Η Δράση 3 περιλαμβάνει την ανάπτυξη Οδηγού Διαφοροποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών Ειδικής Αγωγής που έχουν αναπτυχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τη συγκέντρωση και συμπλήρωση εκπαιδευτικού υλικού, λογισμικών και ειδικών εργαλείων για άμεση αξιοποίηση από τους εκπαιδευτικούς για την εξατομικευμένη υποστήριξη της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 4. Δράση 4: Φυσικό αντικείμενο της δράσης είναι η αποτίμηση της υλοποίησης της Πράξης. 

26 Φεβ 2015

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣΟι μαθησιακές δυσκολίες συνήθως εμφανίζονται στις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού και εντοπίζονται είτε από τους γονείς είτε από τους δασκάλους. Οι παρακάτω συμβουλές βοηθούν τους γονείς να αντιμετωπίσουν σωστά τις μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών. 


Διαβάστε περισσότερα: 20 συμβουλές για γονείς με παιδιά με μαθησιακές δυσκολίεΟι μαθησιακές δυσκολίες συνήθως εμφανίζονται στις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού και εντοπίζονται είτε από τους γονείς είτε από τους δασκάλους. Οι παρακάτω συμβουλές βοηθούν τους γονείς να αντιμετωπίσουν σωστά τις μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών.
1. Καταρχήν, ψυχραιμία: Διαβάστε για τις μαθησιακές δυσκολίες, ενημερωθείτε για τις στρατηγικές αντιμετώπισης και βρείτε τρόπους να βοηθήσετε το παιδί σας.
 2. Ξεκινήστε έγκαιρα: Όσο πιο νωρίς ξεκινήσει η παρέμβαση και αντιμετώπιση τόσο το καλύτερο.
 3. Εντοπισμός δυσκολιών: Αν υποπτεύεστε ότι το παιδί σας έχει κάποια δυσκολία - θα το καταλάβετε από τις σχολικές επιδόσεις και την μελέτη στο σπίτι- μην το αγνοήσετε! Οι δυσκολίες δεν φεύγουν από μόνες τους μετά από λίγο καιρό ή όταν το παιδί μεγαλώσει. Μάλιστα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο!
 4. Ζητήστε αξιολόγηση από ειδικό παιδαγωγό, έτσι ώστε αν διαγνωσθεί κάτι να ξέρετε και πώς αντιμετωπίζεται.
5. Ενθαρρύνετε το παιδί σας: Ο έπαινος ενισχύει τη θετική συμπεριφορά και την αυτοεκτίμηση του παιδιού. Δώστε έμφαση στις ικανότητες του και όχι στις αδυναμίες του.
6. Κατανοήστε την απογοήτευση του παιδιού: Ο μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες συνήθως απογοητεύεται γιατί βλέπει ότι παρόλο που προσπαθεί δεν τα καταφέρνει. Επίσης, συγκρίνει τον εαυτό του με τους συμμαθητές και αν ο δάσκαλος δεν είναι ευαισθητοποιημένος με τα θέματα των μαθησιακών δυσκολιών, τότε μπορεί να δημιουργηθεί μέχρι και άρνηση για το σχολείο. Μιλήστε λοιπόν με το παιδί σας, δείξτε του την αποδοχή και κατανόηση σας.
7. Εξατομικευμένη παρέμβαση: Πολλές φορές οι γονείς δεν είναι τα κατάλληλα άτομα για να παρέχουν εκπαιδευτική βοήθεια σε ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες, είτε επειδή δεν έχουν τις γνώσεις ή γιατί το παιδί αντιδρά. Σε αυτή την περίπτωση η παρέμβαση ειδικής αγωγής είναι απαραίτητη!
 8. Ενημέρωση δασκάλων: Ενημερώστε τους δασκάλους του παιδιού σας για τις μαθησιακές του δυσκολίες και ζητήστε τους να βοηθήσουν το παιδί. Αν έχετε διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, δώστε την στο σχολείο ώστε να ενημερωθούν καλύτερα.
9. Συχνή επικοινωνία με τους δασκάλους: Φροντίστε να μιλάτε συχνά με τους δασκάλους του παιδιού σας ώστε να ξέρετε για τυχόν δυσκολίες αλλά και πρόοδο που παρατηρούν.
10. Επικοινωνία με συμμαθητές. Φροντίστε να υπάρχει κάποιος συμμαθητής που το παιδί μπορεί να επικοινωνήσει αν έχει αμφιβολίες για τις ασκήσεις ή δεν έχει σημειώσει κάτι σωστά.
11. Χρόνος για μελέτη: Ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες χρειάζεται βοήθεια με το καθημερινό διάβασμα. Φροντίστε να έχετε χρόνο αλλά και διάθεση!
12. Μην θυμώνετε: Αποφύγετε χαρακτηρισμούς, τιμωρίες και εντάσεις όσον αφορά τα μαθήματα, το διάβασμα και την σχολική επίδοση.. Δείτε πως ακόμα και η αντιγραφή από τον πίνακα μπορεί να είναι κάτι δύσκολο για κάποια παιδιά! Οι φωνές δεν βοηθούν καθόλου στην εκπαίδευση, αντίθετα η επιβράβευση είναι πολύ αποτελεσματική.
 13. Χρήση τεχνολογίας: Στα παιδιά αρέσουν πολύ οι ηλ. υπολογιστές, οπότε μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε δημιουργικά. Ψάχνοντας στο διαδίκτυο θα βρείτε σελίδες με παιχνίδια εξάσκησης. 14. Μην κάνετε εσείς τη δουλειά του παιδιού σας: Βοηθάω στο διάβασμα δεν σημαίνει ότι διορθώνω τα λάθη του παιδιού ή υπαγορεύω τις απαντήσεις. Σημαίνει ότι βοηθάω το παιδί στην οργάνωση της μελέτης του, του εξηγώ τι πρέπει να κάνει και είμαι εκεί τριγύρω αν το παιδί χρειαστεί βοήθεια- καλό είναι να μην κάθεστε από πάνω του όλη την ώρα!
15. Δημιουργικές ώρες: Εκμεταλλευτείτε τα Σαββατοκύριακα ή τις διακοπές για να περάσετε δημιουργικές ώρες με τα παιδιά σας, με έξυπνες επαναληπτικές ασκήσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, χειροτεχνίες κλπ. Παράλληλα, μην ξεχνάτε ότι το παιδί έχει ανάγκη να παίξει, να ξεκουραστεί, να κάνει κάτι άσχετο με το σχολείο!
16. Χρόνος για παιχνίδι: Ξεκινήστε το διάβασμα νωρίς, όσο το παιδί είναι ακόμα ξεκούραστο, έτσι ώστε να έχει χρόνο για παιχνίδι ή εξωσχολικές δραστηριότητες το απόγευμα.
 17. Συγκεκριμένη ώρα μελέτης: Μην αφήνετε το παιδί να επιλέξει πότε θέλει να διαβάσει! Ορίστε την καλύτερα ώρα μελέτης και τηρείτε το πρόγραμμα καθημερινά.
18. Χώρος μελέτης: Ο χώρος θα πρέπει να είναι τακτοποιημένος, με καλό φωτισμό και ησυχία. Μην αφήνετε το παιδί να περιφέρεται στο σαλόνι διαβάζοντας ή με την τηλεόραση να παίζει στο άλλο δωμάτιο. Καλό είναι να έχει συγκεκριμένο χώρο μελέτης.
19. Δώστε υπευθυνότητες στο παιδί: Το παιδί σας πρέπει να είναι υπεύθυνο για την τσάντα του, τα βιβλία του και τις σημειώσεις του. Αν δυσκολεύεται, βοηθήστε το να μάθει να οργανώνει τα πράγματά του αλλά και να σημειώνει σωστά τις υποχρεώσεις του.
20. Ξεκινήστε τη μελέτη με ηρεμία: Αποφύγετε την απότομη μετάβαση από το παιχνίδι στη μελέτη, ενημερώστε το παιδί ότι σε λίγο ξεκινά η ώρα του διαβάσματος.
20 συμβουλές για γονείς με παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ��20/02/2015 03:08 ΣΧΟΛΕΙΑΠΑΙΔΙΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Οι μαθησιακές δυσκολίες συνήθως εμφανίζονται στις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού και εντοπίζονται είτε από τους γονείς είτε από τους δασκάλους. Οι παρακάτω συμβουλές βοηθούν τους γονείς να αντιμετωπίσουν σωστά τις μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών. 1. Καταρχήν, ψυχραιμία: Διαβάστε για τις μαθησιακές δυσκολίες, ενημερωθείτε για τις στρατηγικές αντιμετώπισης και βρείτε τρόπους να βοηθήσετε το παιδί σας. 2. Ξεκινήστε έγκαιρα: Όσο πιο νωρίς ξεκινήσει η παρέμβαση και αντιμετώπιση τόσο το καλύτερο. 3. Εντοπισμός δυσκολιών: Αν υποπτεύεστε ότι το παιδί σας έχει κάποια δυσκολία - θα το καταλάβετε από τις σχολικές επιδόσεις και την μελέτη στο σπίτι- μην το αγνοήσετε! Οι δυσκολίες δεν φεύγουν από μόνες τους μετά από λίγο καιρό ή όταν το παιδί μεγαλώσει. Μάλιστα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο! 4. Ζητήστε αξιολόγηση από ειδικό παιδαγωγό, έτσι ώστε αν διαγνωσθεί κάτι να ξέρετε και πως αντιμετωπίζεται. 5. Ενθαρρύνετε το παιδί σας: Ο έπαινος ενισχύει τη θετική συμπεριφορά και την αυτοεκτίμηση του παιδιού. Δώστε έμφαση στις ικανότητες του και όχι στις αδυναμίες του. 6. Κατανοήστε την απογοήτευση του παιδιού: Ο μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες συνήθως απογοητεύεται γιατί βλέπει ότι παρόλο που προσπαθεί δεν τα καταφέρνει. Επίσης, συγκρίνει τον εαυτό του με τους συμμαθητές και αν ο δάσκαλος δεν είναι ευαισθητοποιημένος με τα θέματα των μαθησιακών δυσκολιών, τότε μπορεί να δημιουργηθεί μέχρι και άρνηση για το σχολείο. Μιλήστε λοιπόν με το παιδί σας, δείξτε του την αποδοχή και κατανόηση σας. 7. Εξατομικευμένη παρέμβαση: Πολλές φορές οι γονείς δεν είναι τα κατάλληλα άτομα για να παρέχουν εκπαιδευτική βοήθεια σε ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες, είτε επειδή δεν έχουν τις γνώσεις ή γιατί το παιδί αντιδρά. Σε αυτή την περίπτωση η παρέμβαση ειδικής αγωγής είναι απαραίτητη! 8. Ενημέρωση δασκάλων: Ενημερώστε τους δασκάλους του παιδιού σας για τις μαθησιακές του δυσκολίες και ζητήστε τους να βοηθήσουν το παιδί. Αν έχετε διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, δώστε την στο σχολείο ώστε να ενημερωθούν καλύτερα. 9. Συχνή επικοινωνία με τους δασκάλους: Φροντίστε να μιλάτε συχνά με τους δασκάλους του παιδιού σας ώστε να ξέρετε για τυχόν δυσκολίες αλλά και πρόοδο που παρατηρούν. 10. Επικοινωνία με συμμαθητές. Φροντίστε να υπάρχει κάποιος συμμαθητής που το παιδί μπορεί να επικοινωνήσει αν έχει αμφιβολίες για τις ασκήσεις ή δεν έχει σημειώσει κάτι σωστά. 11. Χρόνος για μελέτη: Ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες χρειάζεται βοήθεια με το καθημερινό διάβασμα. Φροντίστε να έχετε χρόνο αλλά και διάθεση! 12. Μην θυμώνετε: Αποφύγετε χαρακτηρισμούς, τιμωρίες και εντάσεις όσον αφορά τα μαθήματα, το διάβασμα και την σχολική επίδοση.. Δείτε πως ακόμα και η αντιγραφή από τον πίνακα μπορεί να είναι κάτι δύσκολο για κάποια παιδιά! Οι φωνές δεν βοηθούν καθόλου στην εκπαίδευση, αντίθετα η επιβράβευση είναι πολύ αποτελεσματική. 13. Χρήση τεχνολογίας: Στα παιδιά αρέσουν πολύ οι ηλ. υπολογιστές, οπότε μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε δημιουργικά. Ψάχνοντας στο διαδίκτυο θα βρείτε σελίδες με παιχνίδια εξάσκησης. 14. Μην κάνετε εσείς τη δουλειά του παιδιού σας: Βοηθάω στο διάβασμα δεν σημαίνει ότι διορθώνω τα λάθη του παιδιού ή υπαγορεύω τις απαντήσεις. Σημαίνει ότι βοηθάω το παιδί στην οργάνωση της μελέτης του, του εξηγώ τι πρέπει να κάνει και είμαι εκεί τριγύρω αν το παιδί χρειαστεί βοήθεια- καλό είναι να μην κάθεστε από πάνω του όλη την ώρα! 15. Δημιουργικές ώρες: Εκμεταλλευτείτε τα σαββατοκύριακα ή τις διακοπές για να περάσετε δημιουργικές ώρες με τα παιδιά σας, με έξυπνες επαναληπτικές ασκήσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, χειροτεχνίες κλπ. Παράλληλα, μην ξεχνάτε ότι το παιδί έχει ανάγκη να παίξει, να ξεκουραστεί, να κάνει κάτι άσχετο με το σχολείο! 16. Χρόνος για παιχνίδι: Ξεκινήστε το διάβασμα νωρίς, όσο το παιδί είναι ακόμα ξεκούραστο, έτσι ώστε να έχει χρόνο για παιχνίδι ή εξωσχολικές δραστηριότητες το απόγευμα. 17. Συγκεκριμένη ώρα μελέτης: Μην αφήνετε το παιδί να επιλέξει πότε θέλει να διαβάσει! Ορίστε την καλύτερα ώρα μελέτης και τηρείτε το πρόγραμμα καθημερινά. 18. Χώρος μελέτης: Ο χώρος θα πρέπει να είναι τακτοποιημένος, με καλό φωτισμό και ησυχία. Μην αφήνετε το παιδί να περιφέρεται στο σαλόνι διαβάζοντας ή με την τηλεόραση να παίζει στο άλλο δωμάτιο. Καλό είναι να έχει συγκεκριμένο χώρο μελέτης. 19. Δώστε υπευθυνότητες στο παιδί: Το παιδί σας πρέπει να είναι υπεύθυνο για την τσάντα του, τα βιβλία του και τις σημειώσεις του. Αν δυσκολεύεται, βοηθήστε το να μάθει να οργανώνει τα πράγματά του αλλά και να σημειώνει σωστά τις υποχρεώσεις του. 20. Ξεκινήστε τη μελέτη με ηρεμία: Αποφύγετε την απότομη μετάβαση από το παιχνίδι στη μελέτη, ενημερώστε το παιδί ότι σε λίγο ξεκινά η ώρα του διαβάσματος. Διαβάστε περισσότερα: 20 συμβουλές για γονείς με παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

15 Φεβ 2015

Απόκριες


Απόκριες ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες πριν από τη Μεγάλη Σαρακοστή. Ταυτίζονται με την περίοδο του Τριωδίου, μια κινητή περίοδο στην Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου μέχρι την Κυριακή της Τυροφάγου ή Τυρινής.

Ετυμολογία, χρονική διαίρεση

Η πρώτη εβδομάδα των Αποκριών που τελειώνει την Κυριακή του Ασώτου, λέγεται και Προφωνή, επειδή παλιά προφωνούσαν, δηλαδή διαλαλούσαν ότι άρχιζαν οι Απόκριες. Η δεύτερη εβδομάδα λέγεται Κρεατινή ή της Κρεοφάγου, επειδή έτρωγαν κρέας και δεν νήστευαν ούτε την Τετάρτη ή την Παρασκευή. Η εβδομάδα αυτή γιορτάζεται με γλέντια και φαγοπότια χωρίς κανένα θρησκευτικό περιορισμό. Η Κυριακή της εβδομάδας αυτής, η Κυριακή της Απόκρεω -και συνεκδοχικά ολόκληρη η περίοδος από την είσοδο του Τριωδίου μέχρι την Καθαρά Δευτέρα- ονομάστηκε έτσι, επειδή συνηθίζεται να μην τρώνε κρέας οι Χριστιανοί, δηλαδή «να απέχουν από το κρέας». Η τρίτη εβδομάδα λέγεται Τυρινή ή της Τυροφάγου, επειδή έτρωγαν γαλακτοκομικά προϊόντα σαν ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ κρεοφαγίας και νηστείας, για να προετοιμαστούν σιγά - σιγά για τη νηστεία της Σαρακοστής. Ανάλογη με την ελληνική λέξη Αποκριά είναι και η λατινική λέξη Καρναβάλι (Carneval, Carnevale, από τις λέξεις Carne=κρέας και Vale=περνάει)

Το έθιμο

Απόκριες στην Ελλάδα

Τις μέρες αυτές γίνεται το έθιμο του γλεντιού, της ψυχαγωγίας και του «μασκαρέματος», της μεταμφίεσης, που έχει παραμείνει από παλιές γιορτές της ρωμαϊκής εποχής, τις γιορτές αφιερωμένες στην έκπτωση του θεού Σατούρνους από τον Ήλιο τα Κρόνια «Λουπερκάλια» και «Σατουρνάλια» και από τις αρχαιότερες «Διονυσιακές γιορτές» των Ελλήνων, όπου οι άνθρωποι μεταμφιέζονταν, χόρευαν, τραγουδούσαν πίνοντας κρασί και το κέφι έφτανε στο κατακόρυφο προς τιμή του Διόνυσου.
Παλιότερα το καρναβάλι γινόταν παντού στην Ελλάδα με μασκαράτες ομαδικές, χορούς, γλέντια, σάτιρα και διάφορα ιδιαίτερα έθιμα σε κάθε μέρος. Ήταν ευκαιρία για ξεφάντωμα, κρασί και χίλια δυο πειράγματα. Μεγαλύτερα κέντρα τέτοιου ξεφαντώματος ήταν, όπως και σήμερα, η Πάτρα με το περιβόητο Πατρινό καρναβάλι, που έχει τις ρίζες του στις αρχές του 19ου αιώνα, η Ξάνθη με το ξακουστό πλέον Ξανθιώτικο Καρναβάλι, που γίνεται πόλος έλξης αφού έχει το μεγαλύτερο καρναβάλι των Βαλκανίων με πολλά λαογραφικά στοιχεία, η Πλάκα των Αθηνών, και η Θήβα με τον περίφημο «βλάχικο γάμο» της. Στη Θήβα γίνεται και σήμερα ο «βλάχικος γάμος» που αρχίζει από την Τσικνοπέμπτη και αποτελείται από το προξενιό, το γάμο δυο νέων και τελειώνει με την πορεία των προικιών της νύφης και το γλέντι των συμπεθέρων. Όλες αυτές οι διαδικασίες είναι γεμάτες από σατυρική αθυροστομία, κέφι, γλέντι και χορό. Στην Πάτρα γίνεται το μεγαλύτερο καρναβάλι της Ελλάδας με διάρκεια δύο μηνών και τη τελευταία Κυριακή της αποκριάς γίνεται παρέλαση αρμάτων με επικεφαλής το ομοίωμα του θεού της αποκριάς του «Καρνάβαλου» και ακολουθία διάφορων άλλων έξυπνων μασκαρεμάτων, με τη συμμετοχή 40.000 καρναβαλιστών, και πλήθους επισκεπτών ενώ το κέφι δίνει και παίρνει. Στην Κοζάνη γίνεται το έθιμο του φανού, κατά το οποίο φωτιές και υπαίθρια γλέντια στήνονται σε διάφορες γειτονιές της πόλης. Ένα από τα πιο φημισμένα παραδοσιακά καρναβάλια στον ελλαδικό χώρο είναι και οι "Μπούλες" στη Νάουσα Ημαθίας. Το έθιμο έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα και πιθανότατα έχει σχέση με τελετές φυλετικής μύησης όπως η τελετή ενηλικίωσης κατά την οποία ο νέος, ντυμένος με γυναικεία ρούχα και οδηγούμενος από ανύπανδρους άντρες της φυλής, θα μυηθεί με τη σειρά του στα μυστικά της, θα αποβάλλει τη γυναικεία ενδυμασία και θα μεταμορφωθεί σε άνδρα. Σήμερα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι στη μακραίωνη ιστορία του το έθιμο μεταπλάθει και παράλληλα ενσωματώνει στα επί μέρους στοιχεία του, την τοπική παράδοση, τους μύθους, τους θρύλους, τα τραγούδια και τους ηρωικούς αγώνες της Νάουσας.
Στην Πλάκα, καθώς και σ' όλα γενικά μέρη, γυρνούν στους δρόμους οι άνθρωποι μεταμφιεσμένοι, μικροί και μεγάλοι, μπαίνουν στα κέντρα, πίνουν, χορεύουν, πειράζονται και γλεντούν. Τα τελευταία χρόνια το Καρναβάλι του Μοσχάτου καταλαμβάνει τη πρώτη θέση μεταξύ των δήμων του λεκανοπεδίου Αττικής.

Διεθνώς

Μόνο οι Καθολικοί και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζουν τις απόκριες, ενώ στην προτεσταντική βόρεια Ευρώπη δεν υπάρχουν. Στην Κολωνία και άλλες πόλεις του Ρήνου και στην Γερμανία, το Καρναβάλι είναι σημαντικό κομμάτι της τοπικής παράδοσης και της κριτικής εναντίον της πολιτικής. Σύλλογοι και οργανώσεις προετοιμάζονται όλο το χρόνο για αυτές τις ημέρες. Επίσης σημαντικό Καρναβάλι παρουσιάζουν η Βενετία και η Νίκαια στη Γαλλία. To Καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο θεωρείται το μεγαλύτερο του κόσμου και πολυπληθέστερο σε μια φαντασμαγορική κάθε φορά παρουσίαση όπου συνδυάζεται με παραδοσιακούς ξέφρενους χορούς όπως η Σάμπα.